Peýdaly maglumatlar            [ Hemmesi ]    

Köp duş gelýän ýalňyşlar

Ýazuwda köp duş gelýän, düzetmesi aňsat ýalňyşlyklar. Olar üýşdügiçe, bu ýerde olary beýan ederis. Eger şulara duş gelseňiz, ýazgylaryň awtoryna sypaýyçylyk bilen duýdurmagy ýatdan çykarmaň. Diňe duýduryp bilersiňiz, galan zat olaryň öz ynsabyna bagly.

  1. "my/mi" goşulmasyny aýra ýazmak - Esasan hem türk dilini öwrenýänleriň arasynda giňden ýaýran bu hadysanyň netijesinde, käbir adamlar "bilýär mi?" diýip sorag goşulmasyny aýry ýazýarlar. Türkmen dilinde goşulmalar söz bilen birleşdirilip ýazylýar. Ýagny, "gördüňmi", "bilýärsiňizmi" ýaly.
  2. "ñ"/ harpyny ulanmak - Bu aslynda düýpli ýalňyş däldir. Ol türkmen elipbiýindäki "ň" harpyna derek käbir adamlar tarapyndan ulanylýar. Emma tehniki taýdan seredenimizde ol ýalňyş hasaplanyp bilner. Edil ö harpyň üstüne öz kellämize görä islän şeklimizi çyzyp bilmeýşimiz ýaly, "ň" harpynyň hem umumy ykrar edilen görnüşine hormat goýmak zerurdyr. Ol türkmen diliniň dürslügini barlaýan ýörite programmalar üçin hem amatlydyr. "ñ" harpy olar üçin ýalňyş hasaplanar, sebäbi onuň Ýunikod toplumyndaky kody ýagny kompýuter kody düýbünden üýtgeşikdir.
  3. "Ä°"/"v" harpyny ulanmak - Türkmen elipbiýinde üsti nokatly "I" baş harpy ýokdur. Ol türk elipbiýinde bar we ony türkmen elipbiýi bilen bulaşdyrýanlar köp. Türkmen dilinde "v" harpy hem ýokdur. Biz "w" harpyny ulanýarys. Şu babatda hem has ünsli bolup, bu ýalňyşlaryny düzetseler gowy bolardy.
  4. "ž" harpyna derek "j" harpy ulanmak - Bu ýalňyş hem türk elipbiýi bilen türkmen elipbiýini bulaşdyrýanlarda gabat gelýär. "Hažžyk" diýip ýazman "hajjyk" diýip ýazýanlar bar.

Öz dilimizi «eňňere» etmäliň!

Telpek: 4.75/4 ses

Ýüklenýär...
Ýazylan teswirler ( 0 )
Teswir ýazmak üçin girmeli